berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Diákösztöndíj pályázat

2017.09.13.

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt berentei Lakosság figyelmét, hogy Berente Község Önkormányzatának Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága - a 11/2016. (V. 31.) Önk. sz. rendelete alapján - pályázatot hirdet a község kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására.

Diákösztöndíj pályázat

Az Önkormányzat tanulmányi ösztöndíjat alapít azzal a céllal, hogy a berentei állandó lakóhellyel rendelkező, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szorgalmas, de nehéz szociális helyzetben élő tanulónak (hallgatónak) alap- és középfokú, valamint a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak tanulmányaik folytatásában segítséget nyújtson.

A pályázat benyújtásának határideje:

- Általános iskolásoknak és középiskolásoknak: 2017. szeptember 15.

- Felsőoktatási intézmények hallgatóinak: 2017. október 01.

A diákösztöndíjat az a pályázó nyerheti el:

a.) Aki a kerület közigazgatási területén található általános iskola 5-8. évfolyamát végzi vagy gimnázium, szakközépiskola, illetve szakiskola tanulója, továbbá egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonya áll fenn

b.) Akinek a tanulmányi eredménye a diákösztöndíj esedékességét megelőző tanulmányi félévben elérte a 4.5-ös tanulmányi átlagot, egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony esetén a 4.00 tanulmányi átlagot, a Berentei Általános Iskolába járó gyermekek közül azon gyermekek, akiknek az intézmény vezetője szorgalma, képességeire való tekintettel tanulmányai során ezt javasolja

c.) Akinek a családban az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. A pályázatok elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó 3 évnél nem régebbi nemzetközi, országos, megyei, fővárosi, kerületi, tanulmányi illetve sportversenyen kiemelkedő eredményt ért el vagy államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.

A diákösztöndíj elnyerése nem függ a tanuló oktatási intézményének székhelyétől, illetve fenntartójától.

A pályázatokat a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:

- Berentei lakcímének igazolását, életvitelszerű településen élését

- A pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát

- A pályázóval egy háztartásban élő hozzátartozóinak (családja) jövedelemigazolását

- A pályázó oktatási intézményének véleményét, iskolalátogatási igazolását

- Esetleges tanulmányi versenyeken elért helyezések oklevelének és nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát

- A pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot

- A pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel

- A pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja

A diákösztöndíj mértéke és időtartama, a diákösztöndíj havi összege:

a.) Az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói esetén a mindenkori minimálbér 15%-a

b.) Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók esetében a mindenkori minimálbér 20%-a

c.) Egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony esetén a mindenkori minimálbér 25%-a

A diákösztöndíj összege a tárgyévi tanév november, illetve március hónapjában két egyenlő részletben kerül kifizetésre.

Az ösztöndíjban részesítettekről a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. Az ösztöndíj folyósításának időtartama a tanév 10 hónapja.

A beérkezett pályázatokról a bizottság minden év novemberi ülésén dönt.

A diákösztöndíj további részleteiről Lukács Eszter szociális ügyintézőtől lehet információt kérni a 06-48/411-435-ös telefonszámon.


forrás: