berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás

2022.06.13.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki Berentén lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és

Tájékoztatás

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének öt és félszeresét azaz a 156.750,- forintot,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét azaz a 199.500,- forintot nem haladja meg,

feltéve, hogy az igazolt gyógyszerköltsége meghaladja a havi 4.000.-Ft-ot és közgyógyellátásban nem részesül.

Igazolt gyógyszerköltség: a kérelmező krónikus betegségéhez közvetlenül kapcsolódó, személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges, vényköteles, havi, rendszeres gyógyszerköltsége, gyógyászati segédeszköz költsége, háziorvos, vagy szakorvos által igazolt és gyógyszertár által beárazott a kérelmező nevére szóló igazolás alapján.

A kérelemhez csatolni kell:
a) jövedelem igazolást,
b) a gyógyszerköltségről szóló igazolást.

A támogatás havi összege az igazolt gyógyszerköltség, legfeljebb azonban 10.000 forint.

A támogatást egy évi időtartamra kell megállapítani.

Az egy háztartásban élő személyek részére megállapított támogatás összege együttesen, havonta nem haladhatja meg a tizennyolcezer forintot.

A jogosult 15 napon belül köteles bejelenteni a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását, valamint ha a közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították.

A döntéshozatal Berente Község Önkormányzata Polgármesterének hatáskörébe tartozik.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Nyeste József
polgármester


forrás: