berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Településképi Arculati Kézikönyv

2017.12.06.

A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit.

Településképi Arculati Kézikönyv

Ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával. Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki.

Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A.§ szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Berente Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban Berente Község Önkormányzatának 7/2017.(VII.16.) számú Partnerségi Rendelete 9.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a honlapon).

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Berente lakossága és a berentei ingatlantulajdonosok, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. december 16. Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez 2017. december 08-án (pénteken) 16.30 órától 17.30 óráig a Berentei Művelődési Házban.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 2017. december 16-ig kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, illetve a "településnév"@foepitesz.com e-mail címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Roza László István - polgármester


forrás: