berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató a képviselő-testület 2015. január 05.-i nyilvános üléséről

2015.01.10.

Az aktuális feladatok, halaszthatatlan kérdések megvitatására rendkívüli ülést tartott 2015. január 05-én 16.00 órakor Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete. Az ülésen az alábbi döntések születtek illetve kérdések merültek fel:

Tájékoztató a képviselő-testület 2015. január 05.-i nyilvános üléséről

NYILVÁNOS ÜLÉS
1., Pogány Sándor a napirendi pontok tárgyalása előtt bejelentette, hogy Juhász József polgármester úr a testületnek címzett írásos beadványában –indokolás nélkül – lemondott. A lemondást a testület - hatáskör hiányában – tudomásul vette.

2., A napirendi pontok ismertetése előtt szót kér Sz.-né berentei lakos, aki szóvá tette, hogy az elmúlt időszakban, több, köztük két halálos közlekedési baleset is történt Berente közigazgatási területén a 26-os számú főúton. Kérte, hogy a testület tegye meg a szükséges intézkedéseket az átkelő biztonságának javítására.
Pogány Sándor alpolgármester javaslatára a testület az ügyben az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal nélkül egyetért abban, hogy a hivatal tegye meg a megfelelő intézkedéseket a közútkezelő, a közlekedésfelügyelet és az egyéb szakhatóságoknál a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében.

3., A testület a meghívó szerinti 1. napirendi pont tárgyalása keretében megvitatta a egyes adóalanyok jogorvoslati kérelme miatt szükséges intézkedéseket, így a 2015. évi kv. tervezési szempontjainak felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést. A vita során a felülvizsgálat indokainak részletes tárgyalási szükséglete miatt zárt ülésen történő folytatásra szóló javaslat hangzott el, mely alapján a testület az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2015.(I.05.) határozata zárt ülés elrendeléséről
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete zárt ülést rendel el önkormányzat vagyonával történő rendelkezés, kv.-i szigorításokat megalapozó intézkedési javaslat ügyében.
Felelős: alpolgármester, jegyző

4., A testület tagjai meghallgatták Pogány Sándor alpolgármester tájékoztatását, mely szerint a Berente Kazincbarcika települések önkormányzatai közötti 2015. évi együttműködési lehetőségekről egyeztető tárgyalásra kerül sor Szitka Péter polgármester úrral, mely megbeszélésen kéri a képviselők részvételét.

5., A nyilvános ülés végén Sz.-né berentei lakos kezdeményezte az egyes szociális juttatások rászorultsági jövedelem határának csökkentését.


ZÁRT ÜLÉS

1. A testület a zárt ülés keretében az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 2/2015.(I.5.) határozata a telekadó és építményadó fizetéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelmek várható kihatása miatt szükséges intézkedésekről
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a telek- és építményadó fizetéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket, azok várható kihatását és az alábbi döntést hozta:
1. A helyi adó miatti jogorvoslatok egységes kezelése érdekében a testület helyiadó ügyekben jártas ügyvéd vagy ügyvédi iroda bevonását, valamint igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt megbízását tartja szükségesnek. A testület megbízza az alpolgármestert az igazságügyi szakértő kiválasztásával, a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére.
2. Az igazságügyi szakértő által – adótárgyanként - megállapított forgalmi érték és a megbízott ügyvéd véleménye alapján a jegyző készítse elő a telek- és építményadó rendelet 2009-2014. évekre vonatkozó módosítási tervezetét illetve az adóalany(ok) részére küldendő egyezségi javaslatot.
3. A peres eljárásokban érintett pertárgy értékének megfelelő céltartalék képzésére a 2015. évi költségvetés tervezését körültekintően kell előkészíteni, felmérve a minden szempontból megalapozottan tervezhető - 2015-2020. évekre vonatkozó - helyi adó bevételeket, s figyelembe véve az esetleges elmarasztaló ítélet alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettséget.
4. A 2. és 3. pontban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében a testület elfogadja a 2015. évi kv. tervezésére vonatkozó intézkedési tervet, valamint módosítja a 423/2014.(XI.26.) kt határozattal elfogadott 2015. évi kv. koncepcióját.
Az intézkedési terv és a módosított 2015. évi kv.-i koncepció a jkv. 1. mellékletét képezi.
Felelős: alpolgármester, jegyző, PFB elnök

Berente, 2015. január 10.

Fortuna János
jegyző
forrás: BKÖH