berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Közérdekű közlemény a bírósági ülnökök jelöléséről

2015.02.25.

Magyarország köztársasági elnöke - az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése alapján - kitűzte a 2015. évi ülnökválasztást, amely 2015. március 07. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamot fogja át.

Közérdekű közlemény a bírósági ülnökök jelöléséről

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társas bíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

A bírósági ülnökök választásában a megyei (fővárosi) közgyűlések, a települési önkormányzatok, illetve a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok Képviselő- testületei, mint választó szervek, kiemelt feladatokat látnak el.

A Kazincbarcikai Járásbíróságra az ülnököket Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kazincbarcikai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza az ülnökjelölés és választás szabályait.

Az ülnökjelöléssel kapcsolatos főbb tudnivalók a következők:

A Bjt. rendelkezéseinek megfelelően ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem folytathat politikai tevékenységet, továbbá nem lehet tagja pártnak sem.

Részben eltérő szabályok vonatkoznak a pedagógus ülnökök jelölésére! A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a Kazincbarcikai Járásbíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik ki.

Az ülnök jelölésére jogosultak: a Kazincbarcikai Járásbíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a Kazincbarcikai Járásbíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek, kivéve a pártokat.

Ülnököt a Kazincbarcikai Járásbíróságra lehet jelölni (3700 Kazincbarcika, Fő tér 41.).

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének döntése szerint a Kazincbarcikai Járásbíróságra 20 ülnököt és 16 pedagógus ülnököt szükséges megválasztani.

Felhívom a figyelmet arra, hogy akik a Kazincbarcikai Járásbírósághoz ülnököt kívánnak jelölni, az erről szóló írásos jelölésüket legkésőbb 2015. március 27. napján 12 óráig a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Hatósági és Jogi Osztályára (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. II. emelet 201-es iroda) juttassák el. (Postai úton történő benyújtás esetén e határidő alatt a küldemény beérkezési időpontja értendő.)

A jelöléshez minden esetben szükséges csatolni a jelölt – szabályszerűen kitöltött - elfogadó nyilatkozatát is, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében foglaltakat is. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettségét nem teljesíti, úgy ülnökké nem lehet megválasztani. A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyilatkozatot tartalmazó nyomtatványok, valamint az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató letölthető Kazincbarcika Város Önkormányzat hivatalos weboldaláról (www.kazincbarcika.hu), illetve személyesen átvehetőek a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban.

A Bjt. értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A megjelölt határidőn túl beérkező jelöléseket nem áll módunkban figyelembe venni.

A jelölés elfogadásáról, valamint a bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatos Képviselő-testületi döntésről az érintettek külön értesítést fognak kapni.

Az ülnökválasztással kapcsolatban további információk kérhetők a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Jogi Osztályán személyesen vagy telefonon (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz. Tel:48/514-772)

Kazincbarcika, 2015. február 23.

Szitka Péter sk.
polgármesterRészletes tájékoztató, nyomtatványok letölthetőek itt
forrás: BKÖH