berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató a képviselő-testület 2015. február 26.-i üléséről

2015.02.27.

Munkaterv szerint ülést tartott 2015. február 26-án 9.00 órakor Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete. Az ülésen az alábbi döntések születtek illetve kérdések merültek fel:

Tájékoztató a képviselő-testület 2015. február 26.-i üléséről

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. A testület 58/2015.(II.26.) határozatával elfogadta a helyi társadalmi szervezetek beszámolóit, az alábbi kiegészítéssel:
- A testület a horgászegyesület beszámolóját elfogadva, megbízza a BTG vezetőjét, hogy a 2015. április végi testületi ülésre készítsen beszámolót – a horgászegyesület vezetőségének bevonásával – a horgásztó gazdaságos, hatékony működtetésére vonatkozóan.
- A testület a polgárőr egyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy az egyesület nagyobb figyelmet fordítson az önkormányzati tulajdon (pl. önkormányzati erdők) és az Ipari út melletti területek, valamint a Sajó parti illegális szemétlerakások megelőzésére.

2. A testület 6/2015 ÖR-vel elfogadta az önkormányzat 2015. évi kv.-i rendeletét.
Az elfogadott rendelet – mint azt a jegyző és PFB elnöke elmondta - a bevételi oldalon felül, míg a kiadási oldalon alul tervezett, így a választások után azt módosítani szükséges.
Az eredeti tervezethez képest nem csökkent a dolgozók cafeteria juttatása (marad a 200 eFt/év/fő bruttó keret összeg) és a munkaköri feladataikat maradéktalanul teljesítő közfoglalkoztatottak Erzsébet utalványa is marad 16 eFt/hó/fő. A rendelet letölthető itt

3. A testület 7/2015 ÖR-vel – a szociális törvény 2015. március 1.-én hatályba lépő módosítására tekintettel - elfogadta a szociális rendelet módosítását. A rendelet új egységes szerkezete letölthető itt

4. A testület - a PFB javaslatára - elnapolta a 2015. évi közbeszerzési terv tárgyalását.

5. A testület határozathozatal nélkül elfogadta a jegyző tájékoztatását a testületi döntésekről illetve azok végrehajtásáról.

6. A testület 59/2015.(II.26.) határozatával módosította az Alacska és Berente Község Önkormányzatainak együttműködéséből megvalósuló e-garázs és elektromos jármű önerő igényről szóló határozatát:
A képviselő-testület a 2015. évi kv. tartalékkerete terhére nettó 630 eFt-ot hagy jóvá az elektromos jármű beszerzéséhez szükséges önerő megemelésére, továbbá 630 eFt + ÁFA összeggel megemeli az Alacska község önkormányzata számára nyújtandó kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét.

7. A testület 60/2015.(II.26.) határozatával elfogadta a 2014. évi belsőellenőrzési jelentést.

8. A testület 61/2015.(II.26.) határozatával jóváhagyta a 2015. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatásról szóló előterjesztést:
A testület azon igénylők részére, akik maradéktalanul teljesítették a 2014. évi támogatási szerződés feltételeit, 5000 Ft/háztartás értékben biztosít szaporítóanyagot saját tulajdonú vagy bérelt berentei földterülete megműveléséhez vagy gyümölcsfa telepítéshez.
A testület a program 2015. évi költségeire a 2015. évi kv. terhére 1000 eFt-ot biztosít.

9. A testület 62/2015.(II.26.) határozatával a Sajóvölgye Focisuli SE 2015. évi működési célú támogatásáról döntött, s 50 eFt-ot hagyott jóvá a kv.-i tartalékkeret terhére.

10. A testület 63/2015.(II.26.) határozatával elfogadta a Berentei Tündérkert Óvoda alapító okiratának és az óvoda társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.

11. A testület 64/2015.(II.26.) határozatával elfogadta a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről szóló előterjesztést:
A testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázatot támogatja és a 2015. évi kv.-i tartalék terhére 500 eFt saját erőt biztosít.

12. A testület 65/2015.(II.26.) határozatával elfogadta a BMESZ pótelőirányzati előterjesztését:
A testület a BKÖH külterület felőli telekhatárra építendő drótfonatos kerítés anyagköltségére 220 eFt-ot biztosít a 2015. évi kv.-i tartalék terhére.
A testület egyidejűleg az intézményi kv. terhére engedélyezési az eszközbeszerzést.

13. A testület 66/2015.(II.26.) határozatával elfogadta az 2015. évi Élelmiszerlavina programhoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést:
A testület max. 1 ha területtel csatlakozik a programhoz, megfelelő számú jelentkező esetén.
A testület a pályázat benyújtásával és a program megszervezésével, lebonyolításával a BTG-t bízza meg.

14. A testület 67/2015.(II.26.) határozatával módosította a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 32/2015.(I.29.) határozatát:
A. Az A. pontban szereplő BMESZ vezetői megbízást a testület 2015. május 31.-ig meghosszabbítja.
B. A testület 2015. május 31.-i hatállyal megszünteti a BTG és BMESZ kv.-i szerveket egyidejűleg 2015. június 1.-i hatállyal létrehozza a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Kjt 25/A. § (7) bekezdésére tekintettel. A költségvetési szervek munkavállalók jogutódlással kerülnek a nonprofit kft állományába.
C. A testület a Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával Fekete Sándort bízza meg 2015. június 1-től 2017. május 31.-ig.
Munkabérét 300 000 Ft/hó alapbérben és 100 000 Ft/hó prémium összegben határozza meg
A határozat többi pontjai nem változnak.

15. A testület a nyilvános ülés végén intézményvezetői tájékoztatókat illetve lakossági felvetések, javaslatokat hallgatott meg, az alábbiak szerint:
- A szociális rendelet teljes terjedelmében kerüljön fel a képújságra,
- a nőnapi rendezvények az önkormányzat vezetése köszöntse a berentei hölgyeket,
- a közterületek rendjére nagyobb figyelmet kell fordítani, a szemetelőket szankcionálni kell,
- az idősek otthona teljes bezárása helyett a jövőben biztosítsák a nappali ellátás folyamatos működését,


ZÁRT ÜLÉS:

1. A testület a zárt ülés keretében a helyi adó miatti jogorvoslatokkal kapcsolatosan meghallgatta a megbízott ügyvédi-adótanácsadói iroda szakembereit, majd lakossági és szociális kérelmeket bírált el.

Berente, 2015. február 28.

Fortuna János jegyző

forrás: BKÖH