berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


2015. június 18.-án munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testület

2015.06.23.

2015. június 18.-án 9.00 órai kezdettel munkaterv szerinti testületi ülést tartott teljes létszámmal a képviselő-testület, a közös önkormányzati hivatal tanácstermében. Az ülést Roza László István polgármester hívta össze és nyitotta meg.

2015. június 18.-án munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testület

Az ülés napirendi pontjainak és a jkv. hitelesítő személyének, Furák Róbert képviselőnek elfogadása után az alábbi előterjesztések tárgyalására és döntésekre került sor:

1. Az első napirendi pont keretében a testület meghallgatta Dr. Lovas Enikő háziorvos tájékoztatóját és Harzsóné Üveges Szilvia védőnő beszámolóját a 2014. évi testületi tájékoztató-beszámoló óta eltelt időszak munkájáról.
Ezt követően a testület 185/2015 határozatával egyhangúlag elfogadta a háziorvosi tájékoztatót és a védőnői beszámolót, egyidejűleg módosítva a háziorvos 2015. évi működési támogatását.

2. A második napirendként tervezett településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos előterjesztés a PFB javaslatára - a testület 186/2015 határozatával - elnapolásra került, a 2015. augusztusi testületi ülésre.

3. A továbbiakban a képviselők a 187/2015 határozattal elfogadták a nyári diákmunkáról szóló előterjesztést.

4. Ezt követően került sor BC Zrt képviselőjének. Klement Tibor biztonságért és környezetvédelemért felelős igazgatójának tájékoztatójára, aki ismertette a Berente 0215 hrsz-ú szeméttelep-hulladéklerakó rekultivációs munkáit és válaszolt a képviselők kérdéseire.
Az igazgató úr felajánlotta, hogy a képviselők, érdeklődő - előzetesen egyeztetett időpontban - a helyszínen tekinthetik meg a lerakó rekultivációját.
A tájékoztatót .a testület a helyszíni bejárásra szóló meghívással együtt 188/2015 határozatával elfogadta.

5. A testület 189/2015 határozatával jóváhagyta a térfigyelő rendszer felújítására vonatkozó pótelőirányzatot.

6. A testület a képviselő indítványra illetve bizottsági javaslatra módosította szociális rendeletét. A rendelet egységes szerkezetű szövege itt olvasható.

7. A testület a PFB javaslatára és az Iskola igazgatójának módosító indítványával 190/2015 határozatával elfogadta a kizárólagos önkormányzati működtetés visszavonásáról és az államhoz kerülő iskola működtetési feladatellátásban történő kiegészítő önkormányzati részvételről szóló határozati javaslatot.

A jövőben az önkormányzat az iskolabuszt és - később pontosítandó összegű - dologi kiegészítő támogatást biztosítja az iskola illetve a KLIK számára, valamint továbbra is foglalkoztatja az állami normatíván felüli iskolai kisegítő dolgozókat.

8. A testület 191/2015 határozatával jóváhagyta, hogy a Berente Bajcsy-Zs. út 3. szám alatti gyógyszertár tulajdonost terhelő felújítási munkáit a BMESZ végezze el.
A jogszabályi előírások alapján a bérlő feladata a karbantartási, állagmegóvási munkák elvégzése.

9. A testület 192/2015 határozatával jóváhagyta a Bajcsy-Zs. út 3.-5. számú társasházak előtti fák gallyazására vonatkozó javaslatot.

10. A testület 193/2015 határozatával jóváhagyta a beépítetlen belterületi földek önkormányzati vásárlására vonatkozó javaslatot.

11. A testület 194/2015 határozatával jóváhagyta az ÉHG Zrt tulajdonát képező, lakossági szemétgyűjtést szolgáló szemétgyűjtő edények használati díjára vonatkozó javaslatot. A döntés alapján az önkormányzat tulajdonába kerülő edényzet ingyenes használatára, bérletére, minden ingatlan tulajdonossal a BMESZ köt szerződést , azok állapotának felmérését követően.

12. Ezt követően a testület 195/2015 határozatával zárt ülést rendelt el vagyonával történő rendelkezés tárgyában.

13. A testület a SZEB elnökének előterjesztésére 196/2015 határozatával elfogadta a gyógytornász továbbfoglalkoztatására vonatkozó javaslatot.

14. A testület 197/2015 határozatával jóváhagyta a 26-os főút melletti kerékpárút kb.-i közigazgatási határig terjedő 143 m-es szakaszának felújítására vonatkozó javaslatot. A munkálatokat az aszfaltozás kivételével a BMESZ dolgozói végzik.

15. A testület 198/2015 határozatával jóváhagyta a Berente 577 hrsz-ú szv.tisztítótelepen levő szv. átemelő rekonstrukciós terveinek - BC Zrt által kért - módosítására vonatkozó előterjesztést, pótelőirányzatot.

16. A testület 199/2015 határozatával jóváhagyta a BMK kezelésében levő önkormányzati kordonok bérleti díjára vonatkozó javaslatot.

17. A testület ezt követően egyhangúlag, határozathozatal nélkül az augusztusi testületi ülésre napolta el a kv.-i rendelet módosítási javaslatot.

18. A testület 200/2015 határozatával jóváhagyta a BMESZ erőgép javításra és anyagvásárlásra vonatkozó pótelőirányzati kérelmét, azzal, hogy a kiadásokat átcsoportosítással, a BMESZ jóváhagyott kv.-i előirányzatai terhére kell biztosítani.

19. A testület határozathozatal nélkül elnapolta a SztBIO fűtési rendszerének felújítására vonatkozó pótelőirányzati kérelmet.

20. A testület 201/2015 határozatával - az MVH tájékoztatása és az alacskai polgármester úr kérése alapján - módosította az I. Berentei - alacskai sokadalom című rendezvénysorozatra vonatkozó korábbi határozatait.

Az ülés végén a polgármester úr tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2015. június 12.-i nyilvános árverésen nem volt érdeklődő a Berente Kandó K. utca 9. számú lakóingatlan megvásárlására, majd lehetőséget biztosított lakossági hozzászólásra.

N. T.-né berentei lakos kifogásolta, hogy az önkormányzati döntések előterjesztések nem nyilvánosak, s javasolta un. panaszláda bevezetését, melyben a lakosság véleményt nyilváníthat, kérdéseket tehet fel ... Majd felajánlotta, hogy a kérdések alapján interjút készít az illetékesekkel, s feltölti azt az internetre ...

A nyilvános ülés bezárását követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját.
forrás: BKÖH