berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


2015. augusztus 26.-án munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testüle

2015.08.27.

2015. augusztus 26.-án 9.00 órai kezdettel munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testület, a közös önkormányzati hivatal tanácstermében. Az ülést - két képviselő távollétében - Roza László István polgármester hívta össze és nyitotta meg.

2015. augusztus 26.-án munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testüle

Az ülés napirendi pontjainak és a jkv. hitelesítő személyének (Fodorné Szabó Erika képviselő asszony) elfogadása után a polgármester úr tájékoztatta a jelenlevőket Pogány Sándor alpolgármester és Fodorné Szabó Erika képviselő asszony SZEB tagságról történő lemondásáról. (A képviselő asszony lemondására azt követően került sor, hogy a testület az Mötv 58. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében új bizottsági tagokat választott 156/2015.(IV.23.) határozatával.)
Ezt követően a képviselő asszony 40 eFt/fő köztisztviselői juttatással kapcsolatban a jegyzőhöz intézett kérdést, melyre a jegyző írásban ígért választ.

A továbbiakban az alábbi előterjesztések tárgyalására és döntésekre került sor:

1. Az első napirendi pont keretében a testület elfogadta a 2015. évi kv. végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2014. évi pénzmaradvány felosztását.

2. Ezt követően a testület - 16/2015 ÖR-vel - módosította 2015. évi költségvetési rendeletét.

3. A továbbiakban a testület tudomásul vette az óvodatársulás beszámolóját és kv. módosítási javaslatát.

4. A 2. napirend keretében.a testület megtárgyalta és elfogadta az óvoda beszámolóját.

5. A 3. napirendi pontként a testület meghallgatta és elfogadta a helyi adóbevételek I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

6. A 4. napirendi pont keretében a testület meghallgatta, majd elfogadta a bizottságok (PFB illetve SZEB) illetve az eü.-i szakellátások beszámolóit.

Közben megérkezett Nyeste József képviselő is, így a jelenlevő testület tagok létszáma 6 fő lett.

7. A rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatosan a PFB javasolta a telekadó és építményadó rendeletek felülvizsgálatának elnapolását, míg a talajterhelési díjról szóló rendeletét a testület módosította, 17/2015 ÖR-vel.

8. A 6. napirendi pont keretében a testület meghallgatta a jegyző tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról, s - képviselői kiegészítéseket követően - határozathozatal nélkül egyhangúlag tudomásul vette azt.

9. A 7. napirendi pontok keretében tárgyalta a testület az intézményi előterjesztéseket, s egyéb indítványokat.
A közfoglalkoztatásra vonatkozó javaslatot a testület pótelőirányzat jóváhagyása nélkül fogadta el, így a foglalkoztatás költségeit állami támogatásból és intézményi saját erőből kell fedezni.

10. A kerékpárút hiányzó szakaszának felújítására vonatkozó anyag és alvállalkozói költség. javaslatot a testület egyhangúlag jóváhagyta, a kv.-i tartalékkeret terhére.

11. A BTG átcsoportosítási és pótelőirányzati kérelme szintén az előterjesztések szerint elfogadásra került.

12. Ezt követően a testület elnapolta a Berente 577 és 1 hrsz-ú ingatlanok értékbecslésre adott árajánlatok elbírálását.

13. A következő indítványként a BC Zrt berentei üzemi területeinek településrendezés tanulmánytervének elkészítésére adott árajánlatokat bírálta el a testület, elfogadva a legkedvezőbb, VÁTI-LAURBE Kft közös árajánlatot.

14 A testület - újabb árajánlatok bekérése miatt - elnapolta a SztBIO hőközpont felújítására adott árajánlatok elbírálását.

15. A testület elfogadta az Általános Iskola füzetcsomagokra, konyhai eszközökre és számítástechnikai eszközök felújítására vonatkozó pótelőirányzati kérelmeit.

16. Ezt követően elnapolta a pályázati tanácsadásra adott ajánlatok elbírálását.

17. A testület szintén elnapolta a mozgáskorlátozottak egyesülete kérelmének elbírálását.

18. A továbbiakban a testület jóváhagyta a BTG és BMESZ hosszútávú fejlesztési koncepcióit.

19. A PFB javaslatára a testület elnapolta a játszótéri csúszdák felújítására vonatkozó javaslat megtárgyalását.

20. A testület szintén elnapolta az urna oszlopokra vonatkozó árajánlatok elbírálását, azonos műszaki tartalomra vonatkozó árajánlatok beszerzését tartva szükségesnek.

.21. A testület elfogadta a Sakk-kör Egyesület támogatási kérelmét.

22. A testület - árajánlatok beszerzése miatt - elnapolta az iskola-óvoda fűtési és HMV rendszerének felújítására vonatkozó felújítási kérelmet.

23. A testület szintén elnapolta bányaépület bérbeadására vonatkozó ajánlat megvitatását..

24. A testület elfogadta a BMK labdaháló beszerzésére adott pótelőirányzati kérelmét.

25. A testület elnapolta a BKÖH falikazán cseréjére vonatkozó előterjesztését, árajánlatok beszerzését tartva szükségesnek.

26. A polgármester ezt követően tájékoztatta a testületet az OMSZ által végzett SODAR szélerősség és gyakoriság mérésről.

27. A testület elfogadta a 2015. évi Off-Road rendezvényre vonatkozó támogatási kérelmet.

28. A polgármester úr ismertette a református templom mögötti önkormányzati pince támfalának festésére vonatkozó vállalkozói javaslatot. A ZOOM Bt ügyvezetője javaslata szerint, amennyiben az önkormányzat megvásárolja a homlokzatfestéket, ők ingyen lefestik a támfalakat.

29. Hegedűs Lajos tömegsport egyesület létrehozására tett javaslatot.

30. A testület az iskolai pedagógusok kérésére módosította az ebéd térítési díjakról szóló határozatát.

31. A testület elfogadta a BMK, kulturális és sport foglalkozásvezetők díjazására vonatkozó, valamint közfoglalkoztatási pótelőirányzati kérelmét.

32. A testület végül zárt ülés elrendeléséről döntött, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntés ügyében.


A nyilvános ülés bezárását követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját.


forrás: BKÖH