berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2015.09.30.

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 20/2015. (IX.24.) Önkormányzati rendeletet, amely 2015. október 01-jén lépett hatályba.

Lakossági tájékoztatás

A korábbi szabályozáshoz képest lényeges változás: megszűnt a családok támogatása (negyedéves támogatás) és közüzemi támogatások, helyette bevezetésre került a lakhatási támogatás és a lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatás.

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló önálló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, különösen a villanyáram-, a víz-csatorna használat, gázfogyasztás díjához, a kábeltévé és internet szolgáltatás díjához, lakásbérleti díjhoz, a tüzelőanyag költségeihez és az önkormányzati lakáscélú kölcsönök törlesztéséhez nyújtott támogatás.

E támogatásra az a berentei lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Berentén élő személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át (228.000 Ft).

A támogatás egy önálló háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg (önálló háztartásnak minősül: az önálló bejárattal, minimum egy db 12 m2 feletti szobával, különálló konyhával és fürdőhelyiséggel, valamint önálló villamos fogyasztási hellyel rendelkező lakrész).

Lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatásra jogosult az a személy, aki lakhatási támogatásra jogosult.
A lakhatási támogatás összege: 28.500 Ft/hó, lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatás összege: 11.500 Ft/hó (összesen: 40.000 Ft/hó).

A támogatások pénzben és természetben is nyújthatók, amelyről a Képviselő-testület dönt. A pénzben megállapított támogatás a jogosult bankszámlájára kerül utalásra, annak hiánya esetében házi pénztárból kerül kifizetésre.

A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kerül megállapításra, 6 hónap időtartamra. Ezt követően ismételten kérelmezni kell!

Kifizetés időpontja: tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.
A támogatások együtt kérelmezhetők, erre a célra rendszeresített, egy kérelem nyomtatványon. A kérelem nyomtatványokat a háztartások részére a Hivatal, kézbesítő által juttatja el.

A kérelemhez minden esetben csatolni kell:

- a lakás fenntartásával kapcsolatos, a kérelem benyújtását megelőző hónapban felmerülő kiadásokat igazoló számlákat,
- a háztartásban élők, kérelem benyújtását megelőző havi jövedelem igazolásait (munkáltatói igazolás, nyugdíj szelvény, stb.).

A döntés előtt a kérelemben megjelölt lakcímen környezettanulmányt kell készíteni.

A szemétszállítás díját és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját (maximum 2 kémény esetében) az Önkormányzat továbbra is átvállalja a lakostól.

Az esetleges kérdéseiket hivatali időben Rózsa Melinda és Ferkel-Kovács Klára ügyintézőknek a 06/48-411-435-ös telefonszámon tehetik fel.

Berente, 2015. szeptember 29.

Berentei Közös Önkormányzati Hivatalforrás: