berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

2/2015 (II.05.) a helyi adókkal kapcsolatos jogorvoslati kérelmek várható kihatása miatt szükséges intézkedésekről

hatályos

[1.] Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a telek- és építményadó fizetéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket, azok várható kihatását és az alábbi döntést hozta:
1. A helyi adó miatti jogorvoslatok egységes kezelése érdekében a testület helyi adó ügyekben jártas ügyvéd vagy ügyvédi iroda bevonását, valamint igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt megbízását tartja szükségesnek. A testület megbízza az alpolgármestert az igazságügyi szakértő kiválasztásával, a 2014. évi kv.-i tartalékkeret terhére.
2. Az igazságügyi szakértő által – adótárgyanként - megállapított forgalmi érték és a megbízott ügyvéd véleménye alapján a jegyző készítse elő a telek- és építményadó rendelet 2009-2014. évekre vonatkozó módosítási tervezetét illetve az adóalany(ok) részére küldendő egyezségi javaslatot.
3. A peres eljárásokban érintett pertárgy értékének megfelelő céltartalék képzésére a 2015. évi költségvetés tervezését körültekintően kell előkészíteni, felmérve a minden szempontból megalapozottan tervezhető - 2015-2020. évekre vonatkozó - helyi adó bevételeket, s figyelembe véve az esetleges elmarasztaló ítélet alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettséget.
4. A 2. és 3. pontban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében a testület elfogadja a 2015. évi kv. tervezésére vonatkozó intézkedési tervet, valamint módosítja a 423/2014.(XI.26.) kt határozattal elfogadott 2015. évi kv. koncepcióját.
Az intézkedési terv és a módosított 2015. évi kv.-i koncepció a jkv. 1. mellékletét képezi.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB
határidő:folyamatosan

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok