berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

679/2015 (11.26.) A Településgondnokság pótelőirányzat kérelmének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta a Település Gondnokság haltelepítés pótelőirányzat biztosítás tárgyú előterjesztését.

[1.] A képviselő testület a haltelepítési feladatok elvégzésére a már elfogadott önkormányzati forráson felül 1.240 e Ft pótlólagos pénzeszközt biztosít az önkormányzat általános tartalékkeret terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítást a III. Éves előirányzat módosítás között szerepeltesse.

felelős:Polgármester, intézményvezető
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok