berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

732/2015 (12.17.) A Berentei Művelődési Központ megszüntetése

hatályos

1. Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény ( továbbiakban: Nkt.) 83. § (1)-(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Berentei Művelődési Központ elnevezésű intézményét 2015. december 31. napjával megszünteti.

[1.] 2. A képviselő - testületek az Áht. 11. §-ának rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm. Rendelet) 14. § (2) - (3) bekezdése alapján az intézmény megszüntető okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló 362/2013.(VIII.29.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.
3. A képviselő - testületek az 1. pontban hozott döntésére hivatkozással a Berentei Művelődési Központ intézményvezetőjének, sorba Csaba a magasabb vezetői megbízását 2015. december 31. napjával visszavonja.
4. A képviselő - testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos bejelentési, tájékoztatási kötelezettségeket tegye meg.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok