berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

37/2020 (02.27.) Berente Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. trvény 3:109 § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza, mint Berente Nonprofit Kft. egydüli tagja, alapítói jogok gyakorlója

[1.] A Miskolci Törvényszék cégbírósága által bejegyzett Berente Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság Cg:05-90-28909, (székhely: 3704 Berente, Bajcsy - Zsilinszky utca 33.) egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja Berente község önkormányzat (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) 2020. február 27. napján megtartott képviselő testületi ülésen a társaság alapító okiratát jelen határozat mellékletének megfelelően módosítja.

A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a Berente Nonprofit Kft. alapító okiratának mdosítsára és aláírására.

Berente Község Önkormánzata Képviselő-testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló alapító arra tekintettel, hogy Serfőző József ügyvezető határozott időre szóló ügyvezetői tisztsége 2020. március 8. napján lejárm így tisztségre a lejáratot követő naptól, azaz 2020. március 9. naojától kezdődően Toma Tibort jelöli ki.

Tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottság tagjainak: Daragó Lászlónak, Nikházy Zsuzsannának és Kántor Bélának a megbízatása és jogviszonya 2020. március 8. napján lejár, így a tisztségre 2020. március 9. napjától kezdődően Hauberger Pálnét, Ortó IStvánnét és Gombárné Majoros Anikót jelöli ki.

A Képviselő - testület az alapító okirat módosításának elkészítésére ellenjegyzésére a módosításokkal egységes szerlezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére ellenjegyzésére, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatosan a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban a társaság képviseletének ellátására Bernátné Dr. Gönczi Ágnes ügyvéd (iroda: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 13. fszt/4.) részére ad megbízást.

A Képviselő - testület felkéri a Berente Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a fenti ügyvéd meghatalmazására, illetőlg az ügyvéd közreműködésével intézkedjen a változásbejegyzési eljárásnak a Miskolci Törvényszék cégírósága előtti lefolytatására, és a szükséges iratok a cégbírósághoz 30 napon belüli benyújtása érdekében.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat egy példányának megküldésével a Képviselő - testület döntéséről a Berente Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője ügyvezetőjét írásban értesítse.

felelős:Polgármester, Ügyvezető
határidő:azonnal

2020. évi határozatok