berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

951/2021 (09.08.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint:

[1.] 1. Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben ( felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű ( nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022. őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

2. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik 2022./2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézményben, és a tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje 2021. november 5.

4. A Képviselő - testület az "A" és "B" típusú pályázatra jelentkezők esetében a támogatás összegét 10.000,-Ft/hónap összegben állapítja meg abban az esetben ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát, azaz 85.500,-forintot. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők ( a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forintösszegét.

5. A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

6. A támogatás költségeit Berente Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséról szóló 2/2021. (II.24.) rendeletében foglaltaknak megfelelően a szociális keret terhére kívánja finanszírozni.

7. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor a BURSA Hungarica ösztöndíjra sikeres pályázók részére megfelelő összeget különítsen el.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok