berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

106/2023 (07.20.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Országos közúti közlekedési projektek pontja, 1.2. Főutak alpontja, 1.2.19. A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út megnevezésű al-alpontjában nevesített fejlesztés megvalósítása érdekében történő – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségességéről

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

[1.] 1./ Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Berente Község Településrendezési Eszközeinek – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Országos közúti közlekedési projektek pontja, 1.2. Főutak alpontja, 1.2.19. A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út megnevezésű al-alpontjában nevesített fejlesztés megvalósítása érdekében történő – módosítása kapcsán Berente Község Önkormányzata az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kikérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a tárgyi tervezési feladat környezeti értékelésének szükségességéről.
A környezet védelméért felelős szervek közül az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.

Berente Község Önkormányzata – a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján – az indokok tisztázása érdekében megbeszélést hívott össze, melyre az érintett környezet védelméért felelős szerv nyilatkozatra jogosult képviselőjét várta el. A Meghívóhoz csatolásra került a beérkezett véleményeket és az ezekre adott tervezői válaszokat tartalmazó dokumentum, melyek jelen határozat 1. mellékletét képezi.
A Megbeszélés előtt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ANPI/869-3/2023 iktató számú levelében, mely jelen határozat 2. mellékletét képezi, jelezte távol maradását, valamint a tervezői válaszok alapján már nem tartotta a továbbiakban szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.

2./ Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a beérkezett véleményeket, egyetértve a Tervezői válaszokkal, a környezeti értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

1. melléklet: Környezeti értékelés előzetes véleményei tervezői válaszokkal
2. melléklet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság véleménye

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok