berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

122/2023 (08.31.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek – tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítandó 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítása elindításáról

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. mellékletét képező Tervezési feladatokra kiterjedően Berente Község Településrendezési Eszközeinek tárgyi módosítását elindítja, egyben az érintett 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz.-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 78.§ (1) bekezdés b) pontjában szereplő átmeneti rendelkezések okán, a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján az egyszerűsített egyeztetési eljárást folytassa le.

3. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Berente Község Településrendezési Eszközeinek tárgyi módosítása keretében a Megalapozó vizsgálat és az Alátámasztó javaslat tartalmáról szóló, jelen határozat 2. mellékletét képező, Főépítészi feljegyzést elfogadja.
1. melléklet: Tervezési feladatok
2. melléklet: Főépítészi feljegyzés

4. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Berente Község Önkormányzata, mint Megrendelő, a VÁTI Városépítési Kft, mint Tervező és a Bereg Solar Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Költségviselő által jegyzett háromoldalú Tervezési szerződést aláírja.

5. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Berente Község Önkormányzata, mint Megrendelő, a LA-URBE Építésziroda Kft, mint megbízott főépítész és a Bereg Solar Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Költségviselő által jegyzett háromoldalú Tervezési szerződést aláírja.

felelős:polgármester
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok