berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

124/2023 (08.31.) Döntés Berente Község Településrendezési Eszközeinek – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Országos közúti közlekedési projektek pontja, 1.2. Főutak alpontja, 1.2.19. „A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út” megnevezésű al-alpontjában nevesített fejlesztés megvalósítása érdekében történő – módosítása partneri véleményezési szakaszának lezárásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Berente Község Településrendezési Eszközeinek – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Országos közúti közlekedési projektek pontja, 1.2. Főutak alpontja, 1.2.19. „A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út” megnevezésű al-alpontjában nevesített fejlesztés megvalósítása érdekében történő – módosítása kapcsán a partneri véleményezési szakasz lefolytatásra került.
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdése alapján Berente Község Településrendezési Eszközei tárgyi módosításának partnerek által véleményezendő tervezete, valamint a véleményezési szakaszról szóló előzetesen Felhívás feltöltésre került az E-TÉR felületére és a honlapra egyaránt.
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § és 68. § (2) bekezdés a) pontja előírásaival összhangban, a véleményezésre jogosult partnerek észrevételeinek és javaslatainak megismerése, valamint E-TÉR felületre való feltöltése biztosításra került.
A Felhívás megjelenését követően a jogszabályban meghatározott időn belül partneri észrevétel nem érkezett, amelyről a jelen határozat 1. mellékletét képező Polgármesteri nyilatkozat készült.

2. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fentiekre tekintettel a Településrendezési Eszközök tárgyi módosításával kapcsolatos partneri véleményezési szakaszt lezárja.

1. melléklet: Polgármesteri nyilatkozat

felelős:polgármester
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok