berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

178/2023 (10.26.) Berente Község 35/2020. (II. 27.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, az Étv. 9/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berente Község 35/2020. (II. 27.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek szerint módosítja:

1. melléklet Berente Község Településszerkezeti Terve M=1:4000
2. melléklet Berente Község Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása
3. melléklet Változások
3.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:5000
3.2. melléklet: Változások leírása
4. melléklet A település területi mérlege
5. melléklet A területrendezési tervekkel való összhang igazolása
6. melléklet A biológiai aktivitásérték számítási eredménye

2. Jelen határozat 2023. november 7. napján lép hatályba.

felelős:polgármester
határidő:2023. november 7.

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok