berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

179./2023 (10.26.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek – tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségessége

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

[1.] 1./ Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Berente Község Településrendezési Eszközeinek tárgyi módosítása kapcsán Berente Község Önkormányzata az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kikérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a tárgyi tervezési feladat környezeti értékelésének szükségességéről.

2./ Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a környezet védelméért felelős szervek beérkezett előzetes véleményeivel összhangban, a jelen határozat 1. mellékletét képező Tervezői válaszokkal egyetértve, a környezeti értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

1. melléklet: Környezeti értékelés előzetes véleményei tervezői válaszokkal

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok