berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

191/2023 (11.30.) Döntés Berente Község Településrendezési Eszközeinek – tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítása partneri véleményezési szakaszának lezárásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Berente Község Településrendezési Eszközeinek – tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítása kapcsán a partneri véleményezési szakasz lefolytatásra került.
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdése alapján Berente Község Településrendezési Eszközei tárgyi módosításának partnerek által véleményezendő tervezete, valamint a véleményezési szakaszról szóló előzetesen Felhívás feltöltésre került az E-TÉR felületére és a honlapra egyaránt.
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § és 68. § (2) bekezdés a) pontja előírásaival összhangban, a véleményezésre jogosult partnerek észrevételeinek és javaslatainak megismerése, valamint E-TÉR felületre való feltöltése biztosításra került.
A Felhívás megjelenését követően a jogszabályban meghatározott időn belül partneri észrevétel nem érkezett, amelyről a jelen határozat 1. mellékletét képező Polgármesteri nyilatkozat készült.

2. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fentiekre tekintettel a Településrendezési Eszközök tárgyi módosításával kapcsolatos partneri véleményezési szakaszt lezárja.

1. melléklet: Polgármesteri nyilatkozat

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok