berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

192/2023 (11.30.) Berente, Kandó Kálmán út 11. szám alatt található ingatlan (Berente, 50 hrsz.) adásvételi-, és kapcsolódó szerződések, postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról, felhatalmazás a szerződések megkötése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a mellékelten csatolt, Magyar Posta Zrt.-vel postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátása tárgyában kötendő szerződést az abban rögzített feltételekkel.

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a szerződés megkötésére, és ezzel kapcsolatos intézkedések egyéb megtételére.

2. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a 3704 Berente, Kandó Kálmán út 11. szám alatti, kivett épület megjelölésű ingatlan (hrsz.: 50) tárgyában kötendő ingatlan adásvételi szerződés megkötését az alábbi feltételekkel:
a., Vételár: 25.312.000,-Ft + Áfa.
b., Az ingatlan a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. bérleti-és használati jogával terhelten kerül majd megvásárlásra az alábbi feltételekkel:
b.1 A felépítmény/főépület 117 m2 területére vonatkozó, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, mindenkori tulajdonost terhelő, ingyenes/térítésmentes használati jog.
Ennek hatálya: a hírközlési tevékenység fennállásáig, illetve gyakorlásáig szól.
A közüzemi szolgáltatási díjak az ingatlan tulajdonos által a „használat arányában” kerülnek tovább számlázásra.
b.2 A Magyar Posta Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. 2015.08.04. napján bérleti szerződést kötött Berente, Kandó Kálmán út 11. sz. alatt található telekingatlanból 800 m2 alapterületre vonatkozóan.
A bérleti díj összege: infláció követő, jelenleg 489.056,-Ft/hó + Áfa.
A bérleti szerződés hatálya: határozatlan, 60 napos felmondási idővel.
b.3 Az ingatlan adásvételi szerződés mellékletét képezi majd a jelenleg tartalmában részletesen nem ismert használati megállapodás és bérleti szerződés, melynek szerződési jogutóda a vevő önkormányzat lesz.
Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a szerződés megkötésére, és ezzel kapcsolatos intézkedések egyéb megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok