berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

49/2023 (04.27.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek tárgyi módosítása

hatályos

Berente Község Településrendezési Eszközeinek – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Országos közúti közlekedési projektek pontja, 1.2. Főutak alpontja, 1.2.19. A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út megnevezésű al-alpontjában nevesített fejlesztés megvalósítása érdekében történő – módosításának elindításáról

[1.] Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete a jelen határozat 1. mellékletét képező Tervezési feladatokra kiterjedően Berente Község Településrendezési Eszközeinek tárgyi módosítását elindítja.

2. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 78.§ (1) bekezdés b) pontjában szereplő átmeneti rendelkezések okán, a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az egyszerűsített egyeztetési eljárást folytassa le.

3. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Berente Község Településrendezési Eszközeinek tárgyi módosítása keretében a Megalapozó vizsgálat és az Alátámasztó javaslat tartalmáról szóló, jelen határozat 2. mellékletét képező, Főépítészi feljegyzést elfogadja.
1. melléklet: Tervezési feladatok
2. melléklet: Főépítészi feljegyzés

4. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Berente Község Önkormányzata, mint Megrendelő, a VÁTI Városépítési Kft, mint Tervező és a RODEN Mérnöki Iroda Kft, mint Költségviselő által jegyzett háromoldalú Tervezési szerződést aláírja.

5. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Berente Község Önkormányzata, mint Megrendelő, a LA-URBE Építésziroda Kft, mint megbízott főépítész és a RODEN Mérnöki Iroda Kft, mint Költségviselő által jegyzett háromoldalú Tervezési szerződést aláírja.

felelős:Nyeste József polgármester
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok